≡ Menu

Ще имам ли подходяща работа?

Удачно ли е назначаване на неподготвени работници на служба, които са завършили своето образование и разполагат нужната ориентация и знания, но без подходящ опит? Този значим въпрос би следвало да се разучава както от страна на бизнеса, така и от страна на търсещите работа лица. Фирмите са готови да влагат много финанси за реклама и бизнес, което да подобри техният имидж. Постигането на тази цел се възползват от най-различни методи, част, от които са интернет възможностите за бизнес визитки на Топ фирми, публикуване на безплатни обяви и статии. Всичко това е от много голямо значение, но на водещо място винаги си остава персоналът, който е и водещият инструмент за отлично справяне с услугите на фирмата. Затова в тази статия ще говорим относно въпроса за назначаването на младите и без опит, но квалифицирани кадри.

Проблемите са свързани с времето на адаптиране, което да доведе до минимални загуби и за двете страни.

Много ръководители са свикнали да разчитат на опита на техните чиновници и много рядко се доверяват на неопитни специалисти. Това не е така само в ситуациите, когато пазарът на труда в определен момент не разполага с хора с необходимия опит. Това обстоятелство поставя младите специалисти в неблагоприятно положение спрямо другите кандидати, които притежават придобит опит въпреки своите личностни качества и предишна квалификация. Този въпрос се задълбава много повече, особено в условията на икономическа криза, когато работните места са ограничени и на множество работници им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни случаи не се дава възможност на неопитните хора да се докажат на новата работа, независимо че в досегашната си месторабота са доказани и опитни професионалисти.

Все по-често около населението се среща общоприетото схващане, че образованието в нашата страна е на прекалено ниско ниво. Налага се фактът, че младите кадри излизат без необходимата практическа подготовка и рутина. Този факт трябва да се вземе под внимание и сериозно да се работи в тази посока. Важно е да се предостави възможност на студентите за натрупване на практичен опит, а не единствено навлизане в сухия и теоретично насочен материал. Необходимо е да се преориентират изцяло образователните програми в България, понеже знанието е най-важно да се прилага на практика.

Всичко това, обаче не е достатъчна предпоставка за подценяване на младите и дискриминирането им изцяло от пазара на труда. Като не им се дава шанс за усъвършенстване и придобиване на опит, който да им даде възможност да се реализират в желаната от тях професия. Най-малкото, понеже те самите не са виновни за пропуските на нашето образование. Със своята амбиция за високо образование и неговото завършване те доказват, че имат нужното желание и готовност за реализиране. Освен това са развили много нови знания и компетенции, които да ги тласнат напред.

Трябва да се вземе под внимание знанието, че съвременните млади кадри могат да бъдат много полезни. Те притежават много по-високо ниво на техническо умение. Тук се включват и по-високи компютърни познания. Това може да подобри работния процес и ще доведе до решаването на редица трудности и въпроси. Това са случаите на често повтарящи се задачи, които могат да бъдат решени, чрез използване на компютърни програми. Търсенето на информация по дадени въпроси онлайн, също може да е от значителна полза.

Всичко това ни дава възможност да направим извода, че приемането на работа на млади специалисти крие известни рискове, но това не трябва да е пречка за тяхното наемане. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, понеже неразвитият потенциал на младия специалист може да се окаже, много по-печеливш от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!